Thứ Hai, ngày 10 tháng 3 năm 2014

I quit

I quit Facebook for some unknown (and untold) reasons.
I quit worrying about other people's judgement (which I obviously cannot do it completely).
I quit giving up on typography so that my ability can meet my taste somedays. Shared from Google Keep

Thứ Tư, ngày 05 tháng 3 năm 2014

Return

I'm back here. My Facebook is gonna be deactivated soon.
I need something to calm down and it seems that Facebook cannot help, always.

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 1 năm 2013

blog cũ


có nên xóa đi không?
blog cũ
tràn ngập những điều từng làm mình thất vọng.

đã qua rồi nhỉ,
chuyện cũ
xóa đi, để đó... có khác gì nhau?

----

ngày xưa mình viết ngọt hơn bây giờ nhiều - khô khốc, chanh chua, và đắng ngắt.